Germane, trichloro(1-methylethyl)-

Germane, trichloro(1-methylethyl)-