5-Isopropenyl-1,2-dimethylcyclohex-2-enol

5-Isopropenyl-1,2-dimethylcyclohex-2-enol