(2-Phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl palmitate

(2-Phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl palmitate