7-Dimethyl(ethyl)silyloxypentadecane

7-Dimethyl(ethyl)silyloxypentadecane