6-Dimethyl(ethyl)silyloxypentadecane

6-Dimethyl(ethyl)silyloxypentadecane