7-Dimethyl(ethyl)silyloxytridecane

7-Dimethyl(ethyl)silyloxytridecane