6-Dimethyl(ethyl)silyloxytridecane

6-Dimethyl(ethyl)silyloxytridecane