2-Dimethyl(ethyl)silyloxyundecane

2-Dimethyl(ethyl)silyloxyundecane