5-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane

5-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane