4-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane

4-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane