2-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane

2-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane