3-Methylhexyl isothiocyanate

3-Methylhexyl isothiocyanate