2-[4-(Dimethylamino)styryl]-3-(2-hydroxyethyl)benzothiazole-3-ium

2-[4-(Dimethylamino)styryl]-3-(2-hydroxyethyl)benzothiazole-3-ium