Ethanone, 1-[3-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)oxiranyl]-

Ethanone, 1-[3-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)oxiranyl]-