1,6-Dimethyl-9-(1-methylethylidene)-5,12-dioxatricyclo[9.1.0.0(4,6)]dodecan-8-one

1,6-Dimethyl-9-(1-methylethylidene)-5,12-dioxatricyclo[9.1.0.0(4,6)]dodecan-8-one