3-(1-fluoroethyl)-5-[2-[2-(3-hydroxypropyl)phenyl]ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one

3-(1-fluoroethyl)-5-[2-[2-(3-hydroxypropyl)phenyl]ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one