Chloromethyl 3-chlorododecanoate

Chloromethyl 3-chlorododecanoate