ethyl 2-(aminocarbonyl)-3-isopropyl-3-methyloxirane-2-carboxylate

ethyl 2-(aminocarbonyl)-3-isopropyl-3-methyloxirane-2-carboxylate