3,5,6-Trichloro-4-isopropylsulfanyl-pyridine-2-carbonitrile

3,5,6-Trichloro-4-isopropylsulfanyl-pyridine-2-carbonitrile