6-Dimethyl(ethyl)silyloxydodecane

6-Dimethyl(ethyl)silyloxydodecane