7-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane

7-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane