6-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane

6-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane