5-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane

5-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane