4-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane

4-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane