3-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane

3-Methyl(pentamethylene)silyloxypentadecane