6-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane

6-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane