5-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane

5-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane