4-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane

4-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane