2-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane

2-Methyl(pentamethylene)silyloxytetradecane