6-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane

6-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane