5-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane

5-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane