3-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane

3-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane