2-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane

2-Methyl(pentamethylene)silyloxytridecane