N-[2-[(3-cyano-4-ethyl-5-methylthiophen-2-yl)amino]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]acetamide

N-[2-[(3-cyano-4-ethyl-5-methylthiophen-2-yl)amino]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]acetamide