Ethyl [acetyl(2,2-dicyanovinyl)amino]acetate

Ethyl [acetyl(2,2-dicyanovinyl)amino]acetate