Thiophene, 2-(5-trifluoromethyl-1-methyl-3-pyrazolyl)-5-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-

Thiophene, 2-(5-trifluoromethyl-1-methyl-3-pyrazolyl)-5-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-