1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine

1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine