1-(4-Methoxybenzenesulfonyl)pyrrolidin-3-one

1-(4-Methoxybenzenesulfonyl)pyrrolidin-3-one