2-[3-(3-chloro-4-ethoxyphenyl)propyl]guanidine

2-[3-(3-chloro-4-ethoxyphenyl)propyl]guanidine