1-Methyl-4-nitro-5-(4-nitro-phenoxy)-1H-imidazole

1-Methyl-4-nitro-5-(4-nitro-phenoxy)-1H-imidazole