1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)pyrrolidin-3-one

1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)pyrrolidin-3-one