5-Benzyl-1,4-dimethyl-2,3-diphenylpiperazine

5-Benzyl-1,4-dimethyl-2,3-diphenylpiperazine