Azetidine, 3,3-dimethyl-1-phenethyl-2-phenyl-

Azetidine, 3,3-dimethyl-1-phenethyl-2-phenyl-