1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazepane

1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazepane