3-[4-Chlorophenyl]-6-[4-morpholinyl]-1,2,4,5-tetrazine

3-[4-Chlorophenyl]-6-[4-morpholinyl]-1,2,4,5-tetrazine