N-(3-chlorophenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide

N-(3-chlorophenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide