1-(4-Chlorobenzenesulfonyl)pyrrolidin-3-one

1-(4-Chlorobenzenesulfonyl)pyrrolidin-3-one