Propane, 2-amino-1-nitro-3,3,3-trifluoro-

Propane, 2-amino-1-nitro-3,3,3-trifluoro-