7-(azepan-1-ylmethyl)-6,8-dichloro-2-(4-chlorophenyl)quinoline

7-(azepan-1-ylmethyl)-6,8-dichloro-2-(4-chlorophenyl)quinoline