2-Isopropyl-1,3-dimethylaziridine

2-Isopropyl-1,3-dimethylaziridine